محمد مهدی نصیری

محمد مهدی نصیری

5011

اسم  محمد مهدی

فامیل نصیری

اسم پدر قربانعلی

تاریخ تولد 1382/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1399/3/1

سمت فاروارد

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه