کبیر مجیدی

کبیر مجیدی

509

اسم کبیر

فامیل مجیدی

اسم پدر صحراب

تاریخ تولد 1382/1/1

شماره شناس نامه 10080680

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/71

سمت هافک

غیبتنداره

نمره انضباط

اخراج خیر

0 دیدگاه