مرتضی سخیزاده

مرتضی سخیزاده

5016

اسم مرتضی

فامیل سخیزاده

تاریخ تولد 1382/4/11

شماره شناس نداره

تاریخ عضویت در باشگاه 1399/4/1

سمت دفاع راست

نمره انضباط 20

اخراج خیر

 

 

 

0 دیدگاه