نجیب الله کریمی

نجیب الله کریمی

103

اسم نجیب الله

فامیل کریمی

اسم پدر حبیب الله

تاریخ تولد1365/5/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12

سمت دفاع

غیبت خدارحمت روحش شاد یادش گرامی

نمره انضباطز بیست

اخراج خدا بیامورزه بروحش صلوات بفریستین

0 دیدگاه