مهدی عبداللهی

مهدی عبداللهی

505

اسم مهدی

فامیل عبداللهی

اسم پدر قربان

تاریخ تولد1372/11/9

شماره شناس نامه 70337201546

تاریخ عضویت در باشگاه 1392/5/1

سمت دفاع

غیبت نداره

نمره انضباطز صفر

اخراج

0 دیدگاه