اسماعیل نوری

اسماعیل نوری

50 اسم اسماعیل

 فامیل نوری

اسم پدر رمضان

تاریخ تولد 1366/9/22

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1387/9/29

سمت هافک

نمره انضباط

غیبت نداره

اخراج

0 دیدگاه