نوید عبداللهی

نوید عبداللهی

28

سم نوید

فامیل عبداللهی

اسم پدر دواجان

تاریخ تولد1/7/1372

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 20/7/1390

سمت دفاع

غیبت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه