میر ویس محمدی

میر ویس محمدی

27

سممیر ویس

فامیل محمدی

اسم پدر عمادلدین

تاریخ تولد 25/6/1372

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 5/8/1390

سمت هافک

غیبت داشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه