رامین امیری

رامین امیری

26

سم رامین

فامیل امیری

اسم پدر محمد طاهیر

تاریخ تولد13791/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 5/3/1391

سمت فار وارد

غیبت نداشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه