محمد رضا عبداللهی

محمد رضا عبداللهی

606

سم مصطفی

فامیل سر وری

اسم پدر حمید

تاریخ تولد1/1/1371

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه13/7/1390

سمت فار وارد

غیبت نداشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه