تمیم صیدقی

تمیم صیدقی

601

سم تمیم

فامیل صدیقی

اسم پدر نوراغا

تاریخ تولد 13741/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/8/7

سمت دفاع

غیبت داشته

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه