مرتضی حسینی

مرتضی حسینی

308

اسم مرتضی

فامیل حسینی

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد1367/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت هافک

غیبت نداره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه