حبیب شیر زاد

حبیب شیر زاد

309اسم حبیب

فامیل شیرزاد

اسم پدرمحمد اکبر

تاریخ تولد 1374/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1393/1/1

سمت هافک

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه