جواد خاوری

جواد خاوری

307اسم جواد

فامیل خاوری

اسم پدر قربانعلی

تاریخ تولد13681/2/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه