نادر امیری

نادر امیری

32

اسم نادر

 فامیل امیری

اسم پدر خداداد

تاریخ تولد1370/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1384/4/20

سمت فاروارد

نمره انضباط

غیبت

اخراج

0 دیدگاه