لایق حیدری

لایق حیدری

18

اسم لایق

 فامیل حیدری

اسم پدر بهرام

تاریخ تولد1384/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1398/4/1

سمت بازیکن ازاد

نمره انضباط 19

غیبت

اخراج

0 دیدگاه