جعفر حسینی

جعفر حسینی

اسم جعفر

 فامیل حسینی

اسم پدر سلمان

تاریخ تولد

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1398/2/1

سمت گولر

نمره انضباط

غیبت

اخراج

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: