علی سنا مرادی

علی سنا مرادی

16

14

ایسم علی سنا

 فامیل مرادی

اسم پدرنجیب الله

تاریخ تولد

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه

سمت گولر

نمره انضباط

غیبت

اخراج

0 دیدگاه