محسین عزیزی

محسین عزیزی

14 ایسم . محسن

 فامیل . عزیزی

اسم . پدرا سما عیل عزیزی

تاریخ . تولد 1381/1/1

شماره شناس نامه 21132002

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/7/1

سمت شاگردارشدباشگاه پوست مدافع جلو

نمره انضباط 20=درسال 1397

غیبت بخشیده شده

اخراج

0 دیدگاه