نعمت الله رضایی

نعمت الله رضایی

3

اسم نعمت

 فامیل رضایی

اسم پدر محمداختر

تاریخ تولد 1384/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1397/3/1

سمت فاروارد

نمره انضباط (18)

غیبت دوجلسه

اخراج

0 دیدگاه