ابوالفضل یعقوبی

ابوالفضل یعقوبی

کارت خام

ابوالفضل

 فامیل یعقوبی

اسم پدر غلام عباس

تاریخ تولد 1383/2/23

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1396/5/1

سمت هافبک کوش

نمره انضباط (12)سال1397

غیبت چهارده جلسه

اخراج

      

 

 

 

0 دیدگاه