حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی

حمید رضا نوروزی مدت سه سال درتیم شهید واعظ بازی کرد باتیک نیک ترین بازیکن درتیم بود.هواسش به تمرین بود و بسیارعلاقه  به تمرین داشت. حرف مربی را گوش می داد و اخلاق  خوبی داشت . دراین مدت سه سال همیشه در تیم آقای گل بود . دوبار. هم درلیگ مهاجرین  عنوان پدیده را ازآن خود کرد  درلیگ مهاجرین جایزه های زیاد گرفت . امید وارم که هر جا باشد موفق باشد  . واقعاٌ کار درست بود .

5 (7)

اسم حمید رضا

فامیل نوروزی

اسم پدرغلام حسین

تاریخ تولد 1374/1/14

شماره شناس نامه 70337400337

تاریخ عضویت در باشگاه1391/21

سمت هافک

غیبت نداره

نمره انضباطز 20

اخراج

0 دیدگاه