علی محمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۷-۱۳۹۹
اسم علی فامیل محمدی اسم پدر سلیمان تاریخ تولد1379/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1394/10/10 سمت هافک غیبت داره نمره انضباطز متوسط اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
علی رضایی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۷-۱۳۹۹
اسم علی فامیل رضایی اسم پدر علی رضی تاریخ تولد1379/1/15 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1394/1010 سمت فار وارد غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حبیب شیر زاد
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم حبیب فامیل شیرزاد اسم پدرمحمد اکبر تاریخ تولد 1374/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1393/1/1 سمت هافک غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مرتضی حسینی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم مرتضی فامیل حسینی اسم پدر محمد علی تاریخ تولد1367/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24 سمت هافک غیبت نداره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
جواد خاوری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم جواد فامیل خاوری اسم پدر قربانعلی تاریخ تولد13681/2/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24 سمت دفاع غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
حمید قربانی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
  اسم حمید فامیل قربانی اسم پدر قربانعلی تاریخ تولد1372/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24 سمت دفاع غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مجتبی اکبری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم مجتبی فامیل اکبری اسم پدر محمد داود تاریخ تولد1373/11/15 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1371/7/15 سمت هافک غیبت نداره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
جاوید جعفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم جاوید فامیل جعفری اسم پدر امیر بخشی تاریخ تولد1371/11/19 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1388/2/1 سمت دفاع غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
کاضیم اخمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۵-۱۳۹۹
اسم کاضیم فامیل احمدی اسم پدر غلام علی تاریخ تولد1370/10/22 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1389/1/1 سمت دفاع غیبت داره نمره انضباطز کم اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
یاسیر بخشی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۴-۱۳۹۹
اسم یاسیر فامیل بخشی اسم پدر رسول تاریخ تولد1374/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24 سمت هافک غیبت کم نمره انضباطز متو سط اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۵ ۱۲