حسن رضا غلامی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۹-۱۳۹۹
اسم حسن رضا فامیل غلامی اسم پدر غلام حیدر تاریخ تولد1362/4/13 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12 سمت هافک غیبت داشت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
رامین امیری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم رامین فامیل امیری اسم پدر محمد طاهیر تاریخ تولد13791/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 5/3/1391 سمت فار وارد غیبت نداشت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
میر ویس محمدی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سممیر ویس فامیل محمدی اسم پدر عمادلدین تاریخ تولد 25/6/1372 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 5/8/1390 سمت هافک غیبت داشت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
نوید عبداللهی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم نوید فامیل عبداللهی اسم پدر دواجان تاریخ تولد1/7/1372 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 20/7/1390 سمت دفاع غیبت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مصطفی کریمی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم مصطفی فامیل کریمی اسم پدر کریمی تاریخ تولد 1/1/1365 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه 1/5/1394 سمتفاروارد غیبت داشته نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
محمد رضا عبداللهی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم مصطفی فامیل سر وری اسم پدر حمید تاریخ تولد1/1/1371 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه13/7/1390 سمت فار وارد غیبت نداشت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مصطفی سروری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
 
بیشتر
0 دیدگاه
تمیم صیدقی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم تمیم فامیل صدیقی اسم پدر نوراغا تاریخ تولد 13741/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1390/8/7 سمت دفاع غیبت داشته نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
احمد ضیا  شفایی
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۸-۱۳۹۹
سم احمد ضیا فامیل شفایی اسم پدر سلمان علی تاریخ تولد1374/1/1 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1394/5/1 سمت هافک غیبت داشت نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
مرتضی جعفری
ارسال شده توسط:مبارز | تاریخ:۰۹-۰۷-۱۳۹۹
اسم مرتضی فامیل جعفری اسم پدر حسین تاریخ تولد 1377/3/9 شماره شناس نامه تاریخ عضویت در باشگاه1395/2/1 سمت دفاع غیبت داره نمره انضباطز اخراج
بیشتر
0 دیدگاه
۱ ۲ ۳ ۴ ۱۲