فرشید غلامی

فرشید غلامی

55

سم فرشید

فامیل غلامی

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد 1382/2/4

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 13899/6/1

سمت هافک ازاد

غیبت نداره

نمره انضباطز عالی

اخراجیر

0 دیدگاه