محسین امینی

محسین امینی

803

اسم محسین

فامیل امینی

اسم پدر محمد

تاریخ تولد 1367/7/13

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12

سمت فاروارد

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه