حسن رضا غلامی

حسن رضا غلامی

7013

اسم حسن رضا

فامیل غلامی

اسم پدر غلام حیدر

تاریخ تولد1362/4/13

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/9/12

سمت هافک

غیبت داشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه