مصطفی کریمی

مصطفی کریمی

604

سم مصطفی

فامیل کریمی

اسم پدر کریمی

تاریخ تولد 1/1/1365

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1/5/1394

سمتفاروارد

غیبت داشته

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه