احمد ضیا  شفایی

احمد ضیا شفایی

600

سم احمد ضیا

فامیل شفایی

اسم پدر سلمان علی

تاریخ تولد1374/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1394/5/1

سمت هافک

غیبت داشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه