مرتضی جعفری

مرتضی جعفری

405

اسم مرتضی

فامیل جعفری

اسم پدر حسین

تاریخ تولد 1377/3/9

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1395/2/1

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه