علی محمدی

علی محمدی

2علی محمدی

اسم علی

فامیل محمدی

اسم پدر سلیمان

تاریخ تولد1379/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1394/10/10

سمت هافک

غیبت داره

نمره انضباطز متوسط

اخراج

0 دیدگاه