علی رضایی

علی رضایی

1علی

اسم علی

فامیل رضایی

اسم پدر علی رضی

تاریخ تولد1379/1/15

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1394/1010

سمت فار وارد

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه