کاضیم اخمدی

کاضیم اخمدی

300

اسم کاضیم

فامیل احمدی

اسم پدر غلام علی

تاریخ تولد1370/10/22

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1389/1/1

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز کم

اخراج

0 دیدگاه