مجتبی اکبری

مجتبی اکبری

304

اسم مجتبی

فامیل اکبری

اسم پدر محمد داود

تاریخ تولد1373/11/15

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1371/7/15

سمت هافک

غیبت نداره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه