حمید قربانی

حمید قربانی

 

306

اسم حمید

فامیل قربانی

اسم پدر قربانعلی

تاریخ تولد1372/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1390/6/24

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه