جاوید جعفری

جاوید جعفری

302

اسم جاوید

فامیل جعفری

اسم پدر امیر بخشی

تاریخ تولد1371/11/19

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1388/2/1

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه