یاسیر بخشی

یاسیر بخشی

2

اسم یاسیر

فامیل بخشی

اسم پدر رسول

تاریخ تولد1374/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/6/24

سمت هافک

غیبت کم

نمره انضباطز متو سط

اخراج

0 دیدگاه