جواد نوروزی

جواد نوروزی

14

اسم جواد

فامیل نوروزی

اسم پدرمحمد علی

تاریخ تولد1369/1/7

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1390/8/25

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز کم

اخراج

0 دیدگاه