مجتبی احمدی

مجتبی احمدی

61

اسم مجتبی

فامیل احمدی

اسم پدر محمد حسین

تاریخ تولد 1376/2/25

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1395/1/1

سمت هافک

غیبت کم

نمره انضباطز متوسط

اخراج

0 دیدگاه