مجید نوری

مجید نوری

4011اسم مجید

فامیل نوری

اسم پدر مراجان

تاریخ تولد 1369/5/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1388/9/1

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه