قدیر محمدی

قدیر محمدی

800اسم قدیر

فامیل محمدی

اسم پدر نیک محمد

تاریخ تولد1370/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1391/5/1

سمت هافک

غیبت نداره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه