مصطفی نوری

مصطفی نوری

2

اسم مصطفی

فامیل نوری

اسم پدر براتعلی

تاریخ تولد1369/2/11

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1387/9/29

سمت هافک

غیبت  داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه