محمد رضایی

محمد رضایی

13

اسم محمد

فامیل رضایی

اسم پدر خادیم حسین

تاریخ تولد 1369/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1389/1/1

سمت دفاع

غیبت کم

نمره انضباطز خوب

اخراج

0 دیدگاه