محمد رضایی

محمد رضایی

106

اسم محمد

فامیل رضایی

اسم پدر نوروز

تاریخ تولد 1371/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1387/5/1

سمت هافک

غیبت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه