ذبیح الله قربانی

ذبیح الله قربانی

28اسم ذبیح الله

فامیل قربانی

اسم پدر عبدالا حمد

تاریخ تولد1365/6/13

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1386/6/2

سمت گولر

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه