قدوس رضایی

قدوس رضایی

4012اسم قدوس

فامیل رضایی

اسم پدر محمد عوض

تاریخ تولد1357/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1385/1/

سمت گولر

غیبت نداره

نمره انضباطز متوسط

اخراج

0 دیدگاه