قاسیم رضایی

قاسیم رضایی

408

اسم قاسیم

فامیل رضایی

اسم پدر محمد عوض

تاریخ تولد 1373/5/5

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1389/1/1

سمت دفاع

غیبت خیلی

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه