مهران یوسفی

مهران یوسفی

804اسم مهران

فامیل یوسفی

اسم پدر محمد یوسف

تاریخ تولد 1363/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1387/5/1

سمت فاروارد

غیبت نداشت

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه