علی خاوری

علی خاوری

1

اسم علی

فامیل خاوری

اسم پدر عبدالله

تاریخ تولد 1368/1/2

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1387/9/29

سمت دفاع

غیبت داره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه