علی رضا امینی

علی رضا امینی

55

اسمعلی رضا

فامیل امینی

اسم پدر محمد علی

تاریخ تولد1364/8/22

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه 1386/11/20

سمت هافک وسط

غیبت نداره

نمره انضباطز

اخراج

0 دیدگاه