علی امیری

علی امیری

309910اسم غلام علی

فامیل احمدی

اسم پدر غلام سخی

تاریخ تولد 1367/1/1

شماره شناس نامه

تاریخ عضویت در باشگاه1388/1/15

سمت دفاع

غیبت تادلت یخاد

نمره انضباطز صفر

اخراج

0 دیدگاه